Duet Trans

Regulamin

                  Regulamin Duet Trans

Regulamin firmy przewozowej Duet Trans Krzysztof Lewandowski ważny od 1995 roku z późniejszymi zmianami.

 Podstawowe określenia:

1. Postanowienia ogólne

2. Przewoźnik

3. Pasażer

4. Bagaż  (nadbagaż)

5. Umowa przewozu

6. Reklamacje

7. Postanowienia końcowe

Regulamin przewozu osób

 

§1. [Postanowienia ogólne]


1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, odprawy oraz przewozu osób i rzeczy.
1.2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
a) Duet Trans - Krzysztof Lewandowski o NIP 5540454577,
b) Przewoźnik - firma Duet Trans wykonująca przewóz pasażerów na podstawie Certyfikatu Kompetencji Zawodowych w Międzynarodowym Transporcie Drogowym Nr 00000/TO/13,
c) Pasażer - osoba korzystająca z usługi przewozu firmy Duet Trans na podstawie uiszczonej kwoty za przejazd/zapłaconego biletu,
d) Bagaż - rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu.

 

§2. [PRZEWOŹNIK]


2.1.Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce,
2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy Door to Door) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu,
2.3. Przewoźnik nie jest odpowiedzialny za opóźnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, żywioły, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych, itp.), ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki,
2.4. Na podstawie art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe w razie konieczności Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu,
2.5 W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów,
2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
a) nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu,
b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających,
c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów,
d) zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów,
e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy.
2.7. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.

 

§3. [PASAŻER]


3.1.Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży,
3.2 Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany adres 10 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu,
3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
a) złożenia bagażu do luków bagażowych,
b) stosowania się do poleceń załogi pojazdu,
c) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów,
d) podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy,
e) zapinanie pasów bezpieczeństwa w pojeździe,
f) opisania swojego bagażu poprzez czytelne umieszczenie takich danych jak imię, nazwisko i adres zamieszkania.
3.4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, lub zapisy w uwagach opublikowanego rozkładu jazdy linii nie stanowią inaczej:
- dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego "Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej" wystawionego i wydanego wraz z biletem przez sprzedawcę,
- osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument "Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej" podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.
3.5. Fakt nie oczekiwania Pasażera pod wskazanym adresem w dniu wyjazdu w określonym przedziale czasowym jest równoznaczny z rezygnacją z przejazdu,
3.6. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych,
3.7. W trakcie przerw w podróży Pasażer ma obowiązek przestrzegać wyznaczonego uprzednio czasu zakończenia przerwy i nie powodować przez swoje zaniedbanie konieczności wszczynania poszukiwań bądź opóźnień w odjeździe,
3.8. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do biura firmy Gron-Tour,
3.9. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi i innym pasażerom.
3.10. W przypadku rezygnacji przez Pasażera z odbycia podróży, przysługuje mu zwrot należności stosowny do niewykorzystanego świadczenia przewozowego po potrąceniu części należności (odstępnego). W zależności od terminu rezygnacji Przewoźnikowi przysługuje prawo do dokonania potrąceń następujących kwot:
a) powyżej 48 godzin przed wyjazdem 25 % wartości biletu;
b) od 48 godzin do 24 godzin przed wyjazdem 50% wartości biletu;
c) poniżej 24 godzin przed wyjazdem 90% wartości biletu.
3.11. Zwrotu należności za niewykorzystany bilet dokonuje biuro, w którym zakupiono bilet. Za bilet zakupiony u kierowcy w autokarze zwrotu dokonuje Przewoźnik.
3.12. Przewoźnik ma prawo do potrącenia 100% wartości biletu w przypadku nie zgłoszenia się Pasażera na odjazd autokaru lub gdy Pasażer nie przestrzega niniejszego Regulaminu.

 

§4. [BAGAŻ]


4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu zgodnie z poniższymi wytycznymi:
a) jednej sztuki bagażu podstawowego o wadze do 25 kg, przewożonego w luku bagażowym,
b) jednej sztuki bagażu podręcznego o wadze do 5 kg,
4.2. Bagaż podręczny to bagaż w wymiarach pozwalających na swobodne umieszczenie go pod siedzeniem, a jego rozmiary nie powinny utrudniać swobody podróży pozostałym pasażerom,
4.3. Bagaż przekraczający podane w punkcie 4.1 wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą i po uzyskaniu zgody załogi,
4.4. Pasażer może zabrać za dopłatą drugą sztukę bagażu podstawowego przy czym łączny ciężar dwóch sztuk bagażu nie może przekroczyć 35 kg,
4.5. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie,
4.6. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody,
4.7. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny,
4.8. Każda sztuka bagażu przewożona w luku bagażowym powinna być wyraźnie oznakowana przez Pasażera trwałą przewieszką lub naklejką z podanym nazwiskiem i adresem. Załoga może sprawdzić zgodność podanych danych z dokumentem tożsamości Pasażera. Bagaż nieopisany i którego nie można przypisać do konkretnej osoby, może zostać przez załogę usunięty z pojazdu. W takiej sytuacji wykluczone jest dochodzenie roszczeń za utratę bagażu,
4.9. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych. Zabrania się ponadto przewozu jakichkolwiek zwierząt w pojeździe,
4.10. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków,
4.11. Ustala się, iż za przewożony bagaż podręczny ulokowany w bezpośredniej bliskości zajmowanego miejsca w pojeździe, tzn. przed, pod, obok lub za (w przypadku ostatniego rzędu) zajmowanym siedzeniem, a także na półce bagażowej nad siedzeniem oraz w swoich rzeczach osobistych całkowitą odpowiedzialność przed służbami granicznymi ponosi Pasażer.

4.12. Jeżeli przewóz osoby/przesyłki nie zostanie uregulowany (Przesyłka bądź bagaże pasażera) zostają pozostawione (pod zastaw) do czasu uregulowania płatności (po 3 miesiącach firma może zutylizować pozostawione przedmioty).

 

§5. [UMOWA PRZEWOZU]


5.1. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie uiszczenia opłaty za przewóz,
5.2. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży bezpośrednio u kierowcy,
5.3. W momencie uiszczenia opłaty Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu,
5.3 Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia "DOOR to DOOR" (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika www.Gron-Tour.pl
5.4 Rezerwacji miejsc dokonuje się bez przydziału określonego numeru miejsca,
5.5. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.

 

§6. [REKLAMACJE]


6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną,
6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
a) opisanie zaistniałych okoliczności,
b) wnoszone zastrzeżenia,
c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia.
6.3 Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera,
6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż,
6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 30 dni,
6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika,
6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 100,00 PLN lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 100,00 PLN powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.

 

§7. [POSTANOWIENIA KOŃCOWE]


W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie:
a) ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami,
b) ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI  RODO


RODO (Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych)- pełna nazwa aktu, który reguluje przetwarzanie danych osobowych to: „Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE”.

Nadrzędny cel RODO to zmniejszenie zróżnicowania przepisów w zakresie ochrony danych osobowych między poszczególnymi krajami UE oraz zwiększenie zabezpieczeń przetwarzania ochrony danych osobowych. Ma to na celu usprawnienie zmian w przepisach prawa, tak aby nadążały za zmieniającą się technologią.

Co to są dane osobowe?

Są to informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy lub jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość osoby fizycznej.

W praktyce mogą to być wszelkie dane dotyczące osoby fizycznej. Warto pamiętać, że dane osobowe możemy znaleźć nie tylko w dowodzie osobistym czy paszporcie. Danymi będą również numer telefonu czy adres email, a więc informacje, które często nie są chronione z należytą starannością.

Obowiązek informacyjny odnośnie RODO:

Administrator danych oraz informacje kontaktowe:

Administratorem danych jest Duet Trans Krzysztof Lewandowski z siedzibą w Bydgoszcz ul.Madalińskiego13

Kontakt mailowy: krzysztof@buss.com.pl

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych dotycząca przewozu osób

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie

art. 6 ust. 1b oraz 1 RODO i jest niezbędne w celu:

wykonania umowy, której jest Pan/Pani stroną lub podjęcia działań na Pana/Pani żądanie, przed zawarciem umowy,

wykonania ciążących na Duet Trans Krzysztof Lewandowski obowiązków prawnych, związanych m.in. z wystawianiem i przechowywaniem faktur oraz innych dokumentów księgowych, udzielaniem odpowiedzi na reklamacje w terminie i formie przewidzianymi przepisami prawa czy udzielaniem informacji, do którego Administrator zobowiązany jest na mocy obowiązujących przepisów prawa.

Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest m.in. prawidłowe wykonanie umowy łączącej go z Panem/Panią, obrona lub dochodzenie ewentualnych roszczeń, wykrywanie i zapobieganie nadużyciom.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do wykonania usługi oraz przez okres czasu po wykonaniu usługi odpowiadający okresowy przedawnienia roszczeń, który może być różny w zależności od rodzaju usługi a regulowany jest przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W przypadku przetwarzania danych w związku z ciążącymi na Administratorze danych obowiązkami prawnymi, Pana/Pani dane będą przetwarzane w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana - narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych, tj. imienia, nazwiska jest wymogiem ustawowym, natomiast podanie danych takich jak adresu wyjazdu, adresu docelowego, numeru telefonu, adresu e-mail jest wymogiem warunkiem zawarcia umowy, umożliwiającym jej prawidłowe wykonanie. Brak podania danych osobowych będzie skutkował takich jak numer telefonu czy e-mail będzie skutkował narażeniem pasażera na niepoinformowanie go o istotnych, możliwych do wystąpienia, warunkach dotyczących jego podróży, np. o opóźnianiach, zmianach godzin w rozkładzie jazdy, o zmianach miejsca przystanku czy o pozostawionym bagażu.

Niezbędnymi danymi do wystawienia faktury na osobę prywatną są: imię i nazwisko oraz adres . jest to w wymóg ustawowy. Podanie dodatkowych danych kontaktowych (nr telefonu, adres e-mail) jest dobrowolne i może posłużyć nam wyłącznie do ewentualnego kontaktu w sprawie wystawionej faktury.

Informujemy, iż Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywanie podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie Administratora w tym współpracującym z Administratorem firmom transportowym, zapewniającym transport w Pana/Pani podróży, firmom ubezpieczeniowym, które Pana/Panią ubezpieczają.

Wymienione podmioty przetwarzają dane na podstawie łączących ich z Administratorem umów o przetwarzanie danych osobowych i w zakresie niezbędnym, w tych umowach określonym.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

 

 

 

Skontaktuj się z nami

DUET TRANS

ul. Gen. Madalińskiego 13
85-331 Bydgoszcz

tel. 789 291 872

krzysztof@buss.com.pl

NIP: 5540404577

601634594